Endüstri 4.0 ve Küresel Rekabet

Gelişmiş ülkelerin düşük maliyet ve verimlilik nedeniyle üretimlerini daha zayıf ülkelere kaydırması bu tür daha zayıf ülkelerin ekonomik gelişimine katkı sağlamış ve küresel rekabete yeni oyuncular katılmasına neden olmuştur. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler finans ve üretim altyapılarının yayılmasıyla teknoloji transferini kolaylaştırmaktadır. Küresel pastadan payını almak isteyen gelişmekte olan ekonomiler gelişmiş ülkeleri ulusal endüstri stratejilerini gözden geçirmeye zorlamaktadır.

                Son finansal krizin etkisini atlatma aşamasında olan ülkeler için yeni pazarlar bulma ve yeni ihtiyaçlara yönelik ürün ve servisler geliştirme gerekliliği vardır. Seri üretim ve ürün çeşitliliği anlayışının yerini, yeni üretim paradigması almalıdır. Bu yaklaşım üretim sistemlerinin tasarımdan, satış sonrasına kadar her aşamada müşterilerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi, mikro ölçekte üretimi karlı hale getirecektir. Bu durum piyasanın ihtiyaçlarına hızlı tepki veren bir esneklik de getirecektir.

Bu ön görüler ile Almanya küresel rekabet avantajı devam ettirmek üzere aşağıda sekiz konudan oluşan ulusal bir strateji geliştirmiştir:

  • ulusal şirketlerin ortak bir ağda entegre değer zinciri oluşturmasına izin veren bir referans mimarisi;
  • giderek daha teknolojik hale gelen ürünlere ve üretim sistemlerine yanıt olarak karmaşık sistemleri planlama ve yönetme yeteneği;
  • veri iletimi için güvenli ve yüksek nitelikli altyapı;
  • tesislerin ve ürünlerin insanlara ve çevreye zarar vermesini önlemek üzere güvenliğe yatırım;
  • çalışma ortamlarının teknik ve sosyal bakımdan daha etkin kişisel gelişime izin verecek şekilde yeniden düzenlenmesi;
  • değişen teknolojinin gerektirdiği sürekli meslek içi eğitim stratejileri;
  • yeni iş modellerinin gerektirdiği yasal çerçeve;
  • enerji kaynakları ve hammaddelerin verimli yönetimi;[1]

Strateji ayrıca iklim ve enerji, sağlık ve beslenme, hareketlilik, güvenlik ve iletişim gibi beş kritik alanda teknolojik gelişmeyi de hedeflemektedir. Bu yaklaşım teknolojik ve ticari potansiyelin arttırılmasına izin vermek üzere çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesinde işbirliği için en farklı teknolojik ortaklıklar arasında sinerji oluşturulmasına yönelik çekici koşullar ortaya çıkarılabilmesine de izin vermektedir.[2]

Yeni yaklaşımın temelini tüm paydaşların katıldığı ortak bir rotanın belirlenmesi oluşturmaktadır.

İleri Teknoloji Stratejisinin Hedefleri[3]

Sosyal ihtiyaçları karşılayacak çözümler   Misyon odaklı yaklaşımAkademik dünya ve endüstri arasındaki işbirliğinin arttırılması   KOBİ’ler için kuvvetli destek   Dolaylı destek programlarıYenilik için çerçevenin iyileştirilmesi   Yönetmelikler, standartlar, fikri mülkiyet, vergiler

[1] ACATTECH (2013): Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0, German National Academy of Science and Engineering.

[2] Forschungsunion (2013): Prosperity through research: what task lie ahead for Germany?, Industry Science Research Alliance, Germany.

[3] BMBF (2010): Ideas. Innovation. Prosperity. High-tech Strategy 2020 for Germany, Federal Ministry of Education and Research.