Endüstri 4.0 Pradigmalar

Endüstri 4.0’ı  daha yakından incelemek için akıllı çözümler ve akıllı inovasyon ile verimliliğe dönük olarak akıllı fabrikalar ve akıllı tedarik zincirleri şeklinde dört başlık altında ele almakta fayda olacaktır.

Akıllı Çözümler

Akıllı Ürünler

                Akıllı ürünler, veri işleyebilen ve bağlanma yeteneği bulunan fiziksel nesneler olarak tanımlanabilen siber fiziksel sistemlerdir. Çoğu durumda kendileri ve çevreleri hakkında veriler toplayan algılayıcıları ve bu veriler temelinde değişikliklere karşı otonom tepki verebilen işleticileri bulunur. Hem diğer akıllı ürünlerle hem de insanlarla bağlantı kurabilirler. Bu nesneler siber fiziksel üretim sistemlerinin ve nihai durumda akıllı fabrikalarının temelini oluşturacaktır. Örneğin; bir makinanın kendi bakım planını kendisinin yapması, sipariş geldiğinde otomatik olarak çalışması, üretim sonrasında diğer proseslere bilgi vermesi birkaç örnek sayılabilir.

                Akıllı ürünlerin içinde bulundukları ortama ve görevlerine göre kendilerini uyarlayabilmeleri, yapılandırmalarını ve işlevlerini kendi başlarına sürdürebilmeleri ve kullanım ömürleri boyunca üreticilerine bilgi sağlayabilmeleri gibi öne çıkan özellikleri vardır. Kendi durumları hakkında sağlayacakları veriler müşterinin ihtiyaçlarına uygun bakım, satış sonrası yenilikçi hizmetler, kişiye özel aygıt yazılımı gibi yeni iş alanları da ortaya çıkaracaktır.

Akıllı Hizmetler

                Endüstri 4.0 hem mevcut hizmetlerde optimizasyon hem de yeni hizmet fırsatları sunacaktır. Akıllı hizmetlerin temelini büyük miktarda verinin toplanması ve işlenmesi ile bu işlemleri giderek kolaylaştıracak araçlar oluşturacaktır. Örneğin, gerçek zamanlı veriler kullanılarak bir üretim sistemi otomatik şekilde müşterinin ihtiyaçlarına uyarlanabilir veya bakım ve onarım zamanları belirlenebilir. Ya da makineler için ilk yatırıma gerek kalmadan kullandıkça öde modelleri geliştirilebilir.

                Akıllı hizmetler daha fazla katma değer ve daha iyi müşteri deneyimi yanında yeni hizmet alanları ve veri temelli iş modelleri de ortaya çıkaracaktır. Geliştirilecek akıllı hizmet çözümleriyle bir üretici müşteriye sattığı sistemlerin işletimini de kendisi üstlenebilir ya da yedek parça olarak orijinal parçaların kullanılıp kullanılmadığını denetleyebilir. Sadece ürettiği ile değil satış sonrası hizmetleriyle de tüketici ile bağlı kalmaya devam edebilir. Bu hizmet modelleri ile kurumlar sürekli hizmet kazanımlarını arttırabilir.

Akıllı İnovasyon

Çok katmanlı İnovasyon

                Çok katmanlı inovasyon iki yönlü bilgi akışı gerektirir. Dışarıdan gelen bilgileri toplayan ve bunları paydaşları ile sürekli paylaşan bir merkez olarak işlev oluşturmalıdır. Şirketler, inovasyon süreçlerini dış ortaklara ve müşterilerine açmalıdır. Genişletilmiş inovasyonda çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve ortaklar arasında işbirliğine dayalı inovasyon teşvik edilmeli bilimsel yayınlar, kurum içi yayınlar, sosyal ağ iletileri gibi kaynaklardan veri elde etmek için ileri analitik yöntemler kullanılmalıdır. Bilgilerin üreticinin ekosistemi genelinde paylaşılması inovasyonu daha sürdürülebilir yapacaktır.

Ürün Yaşam Döngüsü İnovasyonu

                Ürün yaşam döngüsü boyunca toplanan veriler, özellikle de analitikle birleştirildiğinde inovasyon için muazzam bir kaynak sunar. Ürün yaşam döngüsü inovasyonunun temelini gelişmiş ürün yaşam döngüsü yönetim sistemleri ve bu sistemlerin işe ilişkin kurumsal kaynak planlaması ya da üretim yönetim sistemleri gibi ikincil kaynaklardan verilerle birlikte kullanımı oluşturur. Ürün yaşam döngüsü inovasyonunun klasik ürün yaşam döngüsü yönetiminden farkı olarak ürüne ilişkin bilgilerin sipariş verileri veya makine parametreleri gibi diğer verilere bağlanarak analiz edilmek suretiyle bütüncül bir yaklaşım benimsenmesidir. Bu bütüncül yaklaşım farklı alanlarda, örneğin malzeme seçimi optimizasyonu gibi üretimde ya da müşterilerin satın alma davranışlarının belirlenmesi gibi satış süreçlerinde inovasyonlara imkân sağlayabilir.